Ledumahadi

23.05.2019 23:40

Všeobecně je mezi paleontologickou i laickou veřejností známo, že zcela vrcholný věk dominance neptačích dinosaurů byly útvary jura a křída, kdy se vyskytovali ti vůbec největší známí suchozemští živočichové všech dob. Stejně tak ale víme, že několik velkých typů těchto úžasných obratlovců se objevilo již v době pozdního triasu a jejich evoluce pokračovala až na jurskou hranici. A právě Ledumahadi mafube ("Obrovské zahřmění za úsvitu") patří k nejpozdnějším zástupcům první evoluční linie velkých sauropodních dinosaurů z čeledi Lessemsauridae, přitom byl patrně největším suchozemským tvorem své doby s váhou odhadovanou na dvanáct tun hmotnosti. Jeho tělo bylo velmi komplexním organismem se složitými orgánovými soustavami, svalovinou, masem a silnými kostmi sloužícími jako opěrné pilíře. Vědecky byl tento druh popsán teprve v loňském roce, jeho fosilie však byly objeveny již o třicet let dříve, přičemž se nevědělo, o jak mohutného a starého sauropoda se jedná. Na jeho kosterních pozůstatcích si vědci všimli hned několika znaků typických pro pozdější velké sauropodní dinosaury. Podle nich se jednalo o sice slepou evoluční linii, ale zároveň cosi jako "prototyp" pozdějších velkých sauropodů, co se týče tělesné anatomie zadních končetin, ocasu i jiných částí těla. Zadní končetiny byly klasicky svisle pod tělem, silné a robustní schopné unést váhu jeho těla i při vztyčení pouze na zadní končetiny. Ocas byl dlouhý a docela silný, vyrovnával i váhu kyčlí. Na základě těchto zákoutí jeho anatomie víme, že šlo o velkého býložravého živočicha obývajícího současnou Jihoafrickou republiku, ve spodní juře ale jižní část gondwandského superkontinentu s proměnilivým podnebím a střídáním dob sucha a vlhka. Ledumahadi pravděpodobně trhal a zpracovával rostlinnou hmotu ve výšce asi tří až pěti metrů nad povrchem, jeho velikost byla i částečnou obranou vůči velkým dravcům, jež ale v této oblasti byli nejspíš stejně vzácní jako tento rod (známe je na základě fosilních otisků stop spadajících do ichnorodu Kayentapus ambrokholohali, patřily teropodu dlouhému mezi osmi až devíti metry). Jako největší býložravé zvíře v oblasti, spolu s jeho vzdálenějšími příbuznými, také musel zpracovat velmi velké množství potravy. Vzhledem k jeho tělesné stavbě ale mohl být flexibilní vůči rostlinnému patru a spektru, kde se živil. Oproti pozdějším typům sauropodů měl také mnoho zvláštních znaků, jimiž se výrazně odlišoval a působil do jisté míry jako primitivnější typ sauropodomorfa. Mezi nimi byl i poměrně krátký krk, nízký obratlový hrb táhnoucí se po hřbetě, ale především stavba jeho předních končetin - šlo o tvora s lehce vybočenými předními končetinami a masivními tlapami s drápy. Přestože stavba a dokonce i biomechanika této části těla ukazuje kvadrupedalitu celého živočicha, výběžek kosti loketní (olecranon) zároveň ukázal na nečekanou pohyblivost předloktí. Tlapy byly však toporné a přizpůsobené k chůzi, jejich stavba se v mnoha ohledech podobala pokročilejším sauropodům.

Ledumahadi mafube patří k jedněm z nejranějších druhů neptačích dinosaurů po velkém triasovém vymírání a nejspíš je i tím největším dosud známým. Vedle něho však v ekosystémech raně jurského světa jižní Gondwany existovaly nejméně dva druhy teropodů (mimo výše zmíněného ještě dilofosaurid Dracovenator a koelofyzoid Megapnosaurus), menší ptakopánví heterodontosauridi jako Lycorhinus, Heterodontosaurus, Pegomastax, Abrictosaurus a jejich příbuzný Lesothosaurus fauna složená ze savců a jejich synapsidních předků jako byl Megazostrodon, Pachygenelus, Tritylodon nebo Erythrotherium, dalších sauropodomorfů včetně jejich vajec, pravých sauropodů, ještěrů, želv, ryb, četných bezobratlých a také pozemních krokodýlů z rodů Litargosuchus, Orthosuchus, Sphenosuchus a také stále nepopsaných taxonů. Jak už bylo řečeno, v době před asi dvě stě až sto devadesáti pěti miliony let šlo o sézonně vlhkou oblast jižní Gondwany, kde místní živočichové byli pod jasnou nadvládou neptačích dinosaurů.

Z hlediska rozložení fauny v souvrstvích Elliot a Clarens šlo nejspíš o poměrně vzácného živočicha, podobně jako u jiných primitivních velkých sauropodů spodní jury, protože dosud známe pouze jeden fosilní exemplář. Vyskytoval se také jako jeden z pozdních zástupců čeledi lessemsauridů, po něm už je mladším zástupcem jen Antetonitrus. Celá tato čeleď prvních velkých sauropodmorfů, kteří už byli pravými sauropody, pravděpodobně vymírá při pozdější konkurenci vyvinutějších a pokročilejších sauropodů, byť menších rozměrů.


Fosilie pod velkými přehradami

Fosilie tohoto druhu byly objeveny jen lehce přes jeden a půl kilometru od hranic s republikou Lesotho, paleontology byly nalezeny roku 1988 a uloženy do depozitáře. Jednalo se o částečně zachovanou postkraniální kostru, kterou nalezl paleontolog James Kitching v rámci průzkumu zdejších hornin. Jihoafrická vláda v té době totiž měla plány pro výstavbu přehrad a nádrží, na místě nálezu měla také jedna stát, a proto musela být oblast prozkoumána vědci. Kitching ale raději fosilie katalogizoval a uložil, jelikož daleko více se zajímal o výzkum zdejších primitivních savců. K jejich výzkumu se posléze vrátil až jeho kolega Adam Yates, který exempláře zkoumal a upozornil na ně paleontologickou komunitu. Spolu se studentem doktorského studia Blairem McPheeem se vypravili na původní místo nálezu, kde se jim podařilo najít další fosilie. Ty interpretovali jako část již nalezeného exempláře.

K tomuto palentologickému výzkumu se přidal ještě Jonah Choinere, spolu s jeho dvěma výše zmíněnými kolegy se pustil do vykopávek trvajících na původní lokalitě mezi lety 2012-2017. Teprve z těchto nasbíraných fosilních fragmentů dokázali vědci rekonstruovat přibližnou podobu a velikost tohoto zvířete, které bylo pravděpodobně největším suchozemským obratlovcem své doby. Jméno Ledumahadi pak vytvořili z místního regionálního jazyka sesotho, druhové jméno mafube odkazuje potom na vysoké stáří fosilie tak velkého živočicha.

Na základě histologického rozboru jeho fosilních končetin se ukázalo, že v době smrti byl ve věku asi čtrnácti let. Zajímavým znakem se také ukázala přítomnost pouze dvou srostlých sakrálních obratlů v pánvi.

Naleziště: provincie Svobodný stát - Jihoafrická republika                Prostředí: Sezónně suché lesní porosty

Druh: L. mafube                                                                           Váha: až 12 t

Strava: Vegetace a rostlinná hmota vyšších pater                             Význam: "Ohromné zahřmění" dle představy dunivého pohybu

Doba: stupeň Hettangian až Sinemurian, před zhruba 200-195 mil. l. Sok: V dospělosti pravděpodobně žádný

Délka: mezi 10-12 m                                                                     Zařazení: Dinosauria, Saurischia, Sauropodomorpha,

Popsán: McPhee et. al., 2018                                                         Sauropoda, Lessemsauridae

Výška: v kyčlích zhruba 3,5-4 m, u hlavy přibližně 6-6,5 m                Synonyma: Žádná

Zdroje snímků a rekonstrukcí: