Slovníček

 A

- Appalachia neboli počeštěle Apalačie - zaniklý kontinent tvořící dnešní východ Severní Ameriky, jeho existence se datuje od doby stupně cenomanu do počátku paleocénu

- Automorfismus - jedinčné znaky vyskutjící se pouze jedinného organismu

 B

- Baltica nebo počeštěle Baltika - pradávný kontinent, který byl tvořen dnešním severem evropského kontinentu v době svrchního proterozoika až spodního kambria

- Beringův pevninský most - pevninský most mezi Asií a Severní Amerikou, vytvořen v důsledku poklesu hladiny světových oceánů díky nárůstu ledového příkrovu v období pliocénu až nejsvrchnějšího pleistocénu (podle nekterých paleontologů se vyskytoval také zhruba před 80-66 miliony let v pozdní křídě) 

- Bipedita nebo bipední živočich - schopnost určitého organismu kráčet vzpřímeně bez pomoci předních končetin, rozšířena u skupiny Theropoda (až na vyjímky jako je čeleď Spinosauridae), některých primitivních zástupců skupiny Ornithischia a Sauropodomorpha, nelétavých ptáků (Palaeognathae a Australodyptornithes), některých čeledí a rodů u skupiny Pseudosuchia a čeledi Hominidae

C

-

 D

- Dentice - kost čelistní

- Detritivor - požírač rozkládajících se zbytků

- Diferenciální diagnóza - analýza všech anatomických znaků určitého organismu nebo skupiny organismů, které je mají odlišovat od jiných druhů, rodů, čeledí apod. Funkcí nebo jistým odvětvím je také automorfismus

- Diversita nebo počeštěle diverzita - počet druhů skupiny v průběhu času, často větší geochronologické jednotky

- Dorsální - označení pro hřbetní

 E

- Estuárium - jiné označení pro pomezí mořského pobřeží a sladkovodního zdroje vody, kde se často obě složky mísí a vytváří vodu brakickou. Také se zde můžeme setkat se slanomilnými a sladkomilnými druhy živočichů, rostlin nebo jiných organismů, potažmo s druhy přizpůsobenými na oba typy vody nebo na brakickou vodu. Často se tvoří v limanových jezerech, říčních deltách nebo lagunách

- Etymologie - věda zabívající se původem slov

- Exoskelet - vnější kostra u členovců

 F

- Femur - kost stehenní

- Furcula - kost klíční

 G

- Gondwana - superkontinent jižní polokoule, který sestával z Afriky, Jižní Ameriky, Antarktidy, Austrálie, Arabského a Indického subkontinetu. Poprvé existoval v době od spodního ordoviku do středního karbonu před zhruba 488-320 miliony let, zanikl při kolizi s Euramerikou a spojil se v Pangeu, znovu existoval od spodní jury do spodní křídy mezi 201-120 miliony let. Jeho podnebí bylo často mírné, poměrně klidné a také tato oblast zažila nejméně dvě rozsáhlá zalednění v průběhu prvohor, v druhohorách se postupně sama rozpadla

 H

- Herbivor - býložravý živočich

- Humerus - kost pažní

 I

- Iapetský oceán či zkráceně Iapetus - zaniklý oceán, který existoval na jižní polokouli od pozdního neoproterozoika do spodního devonu v době před asi 600-400 miliony let. Zaniká po kolizi Laurentiky a Gondwany, které se v tu dobu přibližují k sobě

- Ichnotaxon - fosilní rod známý pouze z náznaku své přítomnosti jako stop, vajec (zvláštní kategorie tzv. ootaxonů) nebo koprolitů. Některé kategorie ichnotaxonů (fosilní otisky stop a fosilní vejce) mají i vlastní systematiku a vývojový systém

- Incertae sedis - nejasné evoluční postavení

- Intermaxilární zářez - zakřivení konce horní čelisti, které je patrné především u mnohých teropodních dinosaurů (Dilophosauridae, Sinosaurus, Spinosauridae) a také některých dnešních krokodýlů, většinou vylučuje příliš pevný stisk

 J

- Juvenilní - věkově mladý

 K

- Kaudální - ocasní, spojení užívané s ocasními obratli

- Koprolit - zkamenělý trus

- Kraniální - lebeční

- Kvadrupední - čtyřnohý živočich

 L

- Laurentika - pradávný kontinent, jež byl severní amerikou a grónskem před 659-290 miliony let

- Laurasie - dávný kontinent, který byl Evropou, Severní Amerikou a Asií před 350-200 mil. l.

- Laramidie - kontinent, který se vytvořil v pozdní křídě a tvořil ho západ Severní Ameriky a Aljaška

 M

- Maxilla - spodní čelist

 N

- Nomen nudum - (nahé jméno) jméno, který nepřísluší nebo není v daném taxonu aktuální

- Nomen dubium - (pochybné jméno) jméno, které nemůže existovat, protože typový exemplář neexistuje či nemůže být s jistotou přiřazen k žádné skupině

- Niobrara - velké vnitrozemské moře, které protínalo severní ameriku

 O

-

 P

- Polydaktylie neboli zvýšený počet prstů na končetinách - stav, kdy má určitý obratlovec na předních nebo zadních končetinách více prstů než-li pět. Často se vyskytovala u semiakvatických forem ze skupiny tetrapodů (Tetrapoda) a také kupříkladu zástupců kladu Ichthyosauromorpha, často spjata s utvořením tvaru končetiny do pádel

- Polyfalangie neboli zvýšený počet prstních článků - stav, kdy má určitý obratlovec na prstech předních nebo zadních končetin větší počet prstních článků (falangů). Poměrně úzce spajata s polydaktilií, ačkoliv je častější u zástupců kladu Ichthyosauromorpha

Postkraniální - mimolebeční

- Premaxilla - horní čelist

- Preokupované (jméno/název) - název již dříve obsazený

- Prosauropoda nebo prosauropodi - dříve vytvořená skupina neptačích dinosaurů sdržující všechny živočichy, kteří ještě nebyli, podle tehdejší systematiky, pravými sauropody. Od její klasifikace se dnes upouští a prakticky vzato je neplatná, polyfeletická, protože sdružuje i navzájem neblízko příbuzné taxony. Pojem prosauropod se dnes užívá pro všechny druhy skupiny Sauropodomorpha, kteří jsou bližší například rodu Anchisaurus, Massospondylus, Thecodontosaurus a Effrasia než-li prvním sauropodům

 R

- Radius - kost vřetenní

 S

- Semikvadrupedalita nebo semikvadrupední živočich - organismus, který dokáže kráčet po všech čtyřech nohách, ale jeho anatomie mu dovoluje i pohyb po zadních. Vyskytovala se například u středně velkých až velkých druhů ornitopodních dinosaurů, především patrná u skupiny Ankylopollexia a dále také u pokročilejších zástupců skupiny Sauropodomorpha

- Skapulakoid - lopatka neboli pletenec lopatkový

- Smrtelná póza - pozice dinosauří páteře, při které se hřbet ohne tak, že se krční páteř a hlava skoro dotýká ocasu. Utvořila se před fosilizací a je způsobena vyschnutím vazů v páteři, často patrná u teropodních dinosaurů (Gorgosaurus, Ornithomimus nebo Carnotaurus)

- Subadultní - věkově před dosažením hranice dospělosti

 T

- Tibia - kost holenní

 U

- Ulna - kost loketní

 V

-

 X

- Xenos - latinský význam pro "cizí"

 Z

-